Foods from himalayan country , NEPAL
1. 모모
치킨과 다진 야채를 쪄서 만든 인기 있는 네팔 음식.소스와 함께 나갑니다. W 4,000
2. 빵그라 프라이 닭똥집을 튀겨서 네팔 양념을 첨가해 만든 음식 W 6,000
3. 치킨 칠리 부드러운 닭고기를 고추와 함께 요리 W 8,000
4. 치킨 세구와
닭고기를 네팔식으로 양념 후 숯불에 구워 낸 요리 W 7,000
5. 머튼 세구와
양고기를 네팔식으로 양념 후 숯불에 구워 낸 요리 W 8,000
6. 머튼 쵸엘라
네팔식으로 양념 후 숯불에 구워 낸 요리 W 8,000
7. 네팔리 탈리셋트
밥,달,야채커리,양 또는 닭고기 커리,샐러드,차뜨니 W 8,500
8. 쉬림프 에그
새우와 달걀을 넣어 만든 부드러운 요리 W 6,000
9. 에그 커리 삶은 달걀로 만들어 낸 커리 W 5,000
10. 치킨 프라이드 라이스 치킨,달걀 , 야채와 함께 볶은 밥 W 5,000
11. 뚝바 네팔식 국수 W 5,000
12. 프라이드 쵸우민 볶은 국수 W 4,000
13. 스쿠띠
네팔 스타일로 조리한 말린 고기 W 8,000
 
 
 
   
 
모모 W 4,000
 
 
   
 
모모 W 4,000
 
 
   
 
빵그라 프라이 W 6,000
 
 
 
 
   
 
빵그라 프라이 W 6,000
 
 
   
 
치킨 칠리 W 8,000
 
 
   
 
치킨 칠리 W 8,000
 
 
 
 
   
 
치킨 세구와 W 7,000
 
 
   
 
치킨 세구와 W 7,000
 
 
   
 
머튼 세구와 W 8,000
 
 
 
 
   
 
머튼 세구와 W 8,000
 
 
   
 
머튼 쵸엘라 W 8,000
 
 
   
 
머튼 쵸엘라 W 8,000
 
 
 
 
   
 
네팔 탈리 세트 W 8,500
 
 
   
 
네팔 탈리 세트 W 8,500
 
 
   
 
네팔 탈리 세트 W 8,500
 
 
 
 
   
 
네팔 탈리 세트 W 8,500
 
 
   
 
네팔 탈리 세트 W 8,500
 
 
   
 
쉬림프 에그 W 6,000
 
 
 
 
   
 
쉬림프 에그 W 6,000
 
 
   
 
치킨 프라이드 라이스 W 5,000
 
 
   
 
치킨 프라이드 라이스 W 5,000
 
 
 
 
   
 
에그커리 W 5,000
 
 
   
 
에그 커리 W 5,000
 
 
   
 
뚝바 W 5,000
 
 
 
 
   
 
뚝바 W 5,000
 
 
   
 
프라이드 쵸우민 W 4,000
 
 
   
 
프라이드 쵸우민 W 4,000
 
 
 
 
   
 
스꾸띠 W 8,000
 
 
   
 
스꾸띠 W 8,000
     
 
전화 : 02-3672-1566 서울 종로구 창신동 293-5 3층 .이 사이트의 모든 저작권은 히말라얀 레스토랑에 있습니다.